Condicions generals de contractació

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web peixostorrent.com, propietat de Peixos Torrent SL (en endavant el prestador). L'acceptació del present document comporta que l'usuari:
 • Ha llegit, enten i compren l'aquí exposat.

 • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc webpeixostorrent.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

1. - IDENTITAT DE LES PARTS


D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Peixos Torrent, SL., Amb domicili a Sardenya 35, 17230 Palamós (Girona) amb CIF B17934316, i amb telèfon d'atenció al client 646 07 44 02, i email mail@peixostorrent.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, al full GI - 43078, paràgraf 2556, foli 12.

Peixos Torrent, SL., Compta amb els registres sanitaris necessaris per a l'envasament i distribució del peix RSIPAC núm i RGS. Inscrita en el Registre d'Empreses de Venda a Distància amb el nº

i d'una altra, L'usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador i obligant -lo a mantenir-los actualitzats en tot moment.

Caldrà que l'usuari es registri o s'hagi registrat com a usuari a la web i accepti les presents Condicions Generals de Compra. L'acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada en el moment d'accés de l' usuari- client a la pàgina web. En el cas que no estigui d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de Compra, l'usuari- client haurà de clicar sobre el botó "Cancel·lar " que es troba al final de les mateixes, no havent de, en aquest cas, realitzar compres a la web.

2. - OBJECTE DEL CONTRACTE


El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret.

3. - PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I FORMA DE PAGAMENT


El procediment de contractació podrà ser realitzat en l'idioma català o castellà.

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, podrà donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L'usuari seleccionarà un email de contacte i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
 1. L'usuari haurà d'afegir tots els productes que desitgi a la cistella de la compra, podent canviar la quantitat en grams o unitats del producte triat en cada cas, la forma en què es tractarà el producte, la manera en què se li enviarà i el dia que vol rebre la comanda.

 2. Un cop completada la cistella de la compra haurà d'identificar mitjançant email i contrasenya (si ja està registrat) o mitjançant el registre en el lloc web.

 3. Un cop introduïdes les dades personals, de facturació i d'enviament, es procedirà a la confirmació d'aquests.

 4. Finalment, l'usuari haurà d'acceptar l'import final a pagar i haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

 5. Un cop el client hagi realitzat el pagament de la comanda, Peixos Torrent, SL, contactarà amb l'usuari- client per confirmar la comanda, devent informar sobre qualsevol falta d'existències, canvi en el pes o preu del producte sol·licitat, disposant l'usuari- client d'un termini màxim de 24 hores, per optar entre mantenir la comanda amb les noves condicions ofertes, o bé cancel·lar, i en aquest últim supòsit, Peixos Torrent SL, procediria a tornar l'import pagat mitjançant ingrés en la mateixa targeta bancària utilitzada pel client per formalitzar la comanda inicial, procedint de la mateixa manera, per al cas que el client no respongués en el termini de 24 hores concedit, ja que la manca de resposta per part del client, en el termini fixat, s'interpretarà sempre per Peixos Torrent SL, com un desistiment respecte de la comanda inicialment realitzat.

 6. El termini de lliurament aproximat serà el dia escollit per l'usuari -client.


En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

4. - ASSORTIMENT DE PRODUCTES


PEIXOS TORRENT, SL, li ofereix un ampli i variat assortiment de peix fresc perquè des de l'ordinador el client pugui adquirir sense necessitat de desplaçar-se.

PEIXOS TORRENT, SL, li garanteix que un cop realitzada la compra, li serà enviat un email de confirmació, obligant també a comunicar qualsevol canvi que hi pugui haver en el preu o en la disponibilitat dels productes, en atenció al fet que es tracta de productes frescos, i es poden veure alterats per variacions de pes o altres causes, supòsits en què seria d'aplicació el preu del dia en què es realitzi el cobrament de la comanda, i el client rebutjar la comanda en cas que manca d'existències o modificació del preu del mateix.

No obstant l'anteriorment manifestat, atenent a les característiques del producte i de la comanda, i únicament per al cas que la comanda formalitzat pel client ho sigui en tot o en part de producte sencer (peça de peix sencer), i en atenció a les dificultats per localitzar una peça ajustada al pes sol·licitat pel client, Peixos Torrent, SL, estableix un marge per peça de 200 grs. tant en excés com en defecte, i que el client accepta amb la signatura del present condicionat, i no és necessari efectuar previ avís al client si la peça localitzada es troba dins d'aquest rang de pes.

Per tant i d'acord amb l'anteriorment manifestat, en cas que el client encarregui producte sencer en tot o en part, qualsevol excés o disminució en el pes inicialment sol·licitat, comportarà una regularització del preu inicialment pagat.

Per al cas que el preu inicialment pagat sigui inferior al preu final, per ser la peça localitzada de major dimensió, Peixos Torrent SL, es compromet a avisar el client prèviament, per informar, i serà sempre el client qui finalment accepti o rebutgi el producte i el preu final. El termini de què disposarà el client per exercir el dret d'opció serà d'un màxim de 24 hores. En cas que sigui acceptat, el client procedirà a formalitzar el pagament de la diferència, i en cas que sigui rebutjat li serà retornat l'import inicialment pagat en un termini màxim de 24 hores, a partir del moment en què hagi manifestat de forma fefaent que rebutja les noves condicions de la comanda, o bé en el termini 24 hores següents, a la finalització del termini de 24 hores de què disposa el client per exercir el seu dret d'opció, quan aquest no hagi contestat ni exercit el seu dret d'opció.

Per al cas que el preu inicialment pagat sigui superior al preu final, per ser la peça localitzada de menor dimensió, Peixos Torrent SL, es compromet tornar la diferència respecte de l'import inicialment pagat, que serà efectuada mitjançant ingrés directe a la targeta bancària utilitzada pel client per formalitzar la comanda inicial. En aquest cas Peixos Torrent SL disposarà d'un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció i acceptació del producte per part del client per a realitzar l'esmentada devolució.

PEIXOS TORRENT, SL, l'informa que tots els preus mostrats a la pàgina web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

Les imatges que es poden visualitzar a través de la pàgina web, dels productes són mostrades a efectes identificatius i descriptius, podent diferir d'aquells finalment lliurats.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients del prestador que és 93 864 53 66 o via correu electrònic a l'adreça de correu electrònic mail@peixostorrent.com. En tot cas s'ha d'indicar en l'assumpte del missatge o la teleoperadora el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

5. - DESPESES DE SERVEI


Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran de 9,90 € per a imports de compra inferiors a 150 €. Seran gratuïts en compres superiors a 150 €.

6. - DEVOLUCIONS - DRET DE DESISTIMENT


L'usuari no disposarà del dret de desistiment i devolució causa de la naturalesa del producte, en tractar de subministrament de serveis d'aliments frescos tal com recullen els articles 68 a 79, 101 i 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i també en els articles 44 i 45 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.

Únicament es podrà sol·licitar la devolució en el cas en què el producte lliurat fos diferent al sol·licitat pel client, o no estigués en òptimes condicions de consum, pel que únicament per a aquests dos casos concrets el client disposarà d'un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció del producte, per efectuar la corresponent reclamació, sent en aquest cas el producte retirat i substituït pel producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

Únicament es podrà sol·licitar la devolució en el cas en què el producte lliurat fos diferent al sol·licitat pel client, en aquest cas el producte seria retirat i entregat el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

7. - PROCEDIMENT DE LLIURAMENT I HORARI


El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a la empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, pel que no podrà imputar responsabilitat en contra del prestador.

En atenció al tipus de producte, la zona de repartiment queda limitada a ciutats d'Espanya.
Peixos Torrent, SL, realitza els seus enviaments als seus clients a través de l'empresa de transport SEUR Fred o altres companyies de transport anàlogues. El repartiment a domicili es realitza amb una flota de vehicles equipats i refrigerats amb motor de fred perquè els productes arribin en les millors condicions de qualitat a l'adreça de lliurament facilitada pel client.

En el moment de realitzar la comanda, se li mostrarà al client un panell de dies i horaris on visualitzarà la disponibilitat per als lliuraments diàries, així com les tarifes d'enviament vigents en cada moment. Els lliuraments es realitzaran de dimarts a dissabte, excepte dies festius nacionals, autonòmics o locals, deixant un marge de 2 dies a partir del dia en què s'efectua la comanda. L'horari per a procedir a efectuar el lliurament del producte serà de 8:30 a 13:30.

En el moment del lliurament, el client haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme li ha estat lliurat i acceptat.

PEIXOS TORRENT, SL, no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d'acord amb el que estableix la normativa vigent, PEIXOS TORRENT, SL, no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

8. - GARANTIES APLICABLES


Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

PEIXOS TORRENT, SL, compleix amb la que preveu el R.Decret 12/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la pesca, de l'aqüicultura i del marisqueig viu, fresc, refrigerat o cuit, facilitant la següent informació al client:
 • Nom comercial de cadascuna de les espècies.

 • Forma d'extracció o mètode de producció (pesca extractiva, pesca en aigua dolça, criat o aqüicultura, marisqueig).

 • Zona de captura o cria (mar Mediterrània....)

 • Forma de presentació i / o tractament (eviscerat, amb cap, sense cap, filetejat, cuit...)

 • Indicació de " descongelat " en el cas que ho fos.

 • Data de caducitat en el cas que fos descongelat.

 • Preu per Kg.


9. - SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT


PEIXOS TORRENT, SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. La operacions de pagament on - line es realitzen a través d'un servidor segur.

PEIXOS TORRENT, SL, l'informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat RedSys dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet, pel que pot accedir a la pàgina web http://www.redsys.es, on trobareu tota la informació sobre les mesures de seguretat implantades en el servei de compra en línia.

PEIXOST TORRENT, SL, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades pel client d'acord amb el que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre.

Totes les dades facilitades pels nostres clients, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal custodiat per PEIXOS TORRENT, SL. En compliment del que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, els clients poden en tot moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals enviant una sol licitud expressa a:
 1. Email: mail@peixostorrent.com

 2. Correu postal: C / Sardenya 35, Palamós 17230 (Girona)


I d'acord ja consta detallat a l'apartat de " Política de Privadesa" del present website.

10. - FE D'ERRORS


PEIXOS TORRENT, SL, fa tots els esforços per oferir la informació continguda en el lloc web sense errors tipogràfics ni cap altre tipus. En el cas que en algun moment es produeixi algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l'empresa, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, PEIXOS TORRENT, SL, comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part. En el cas que la informació facilitada per www.peixostorrent.com no es correspongui amb les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

11. - FORÇA MAJOR


Als efectes de les presents Condicions Generals s'entendrà per força major, a títol enunciatiu i no limitatiu, (I) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (II) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web, (III) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (IV) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables a PEIXOS TORRENT, SL, ni al client, (V) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (VI) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al website per part d'aquests tercers, (VII) incendis, (VIII) inundacions o terratrèmols, (IV) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per PEIXOS TORRENT, SL, l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (XI) accidents, (CIR) conflictes bèl·lics, (XIII) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (XIV bloquejos, (XV) disturbis, o (XVI) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats com a casos de força major.

12. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Tots els drets sobre el contingut de la web pertanyen a PEIXOS TORRENT, SL, excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny i les imatges d'aquesta web són titularitat de PEIXOS TORRENT, SL, que posseeix legítimament els drets d'explotació sobre els mateixos.

Queda prohibida l'alteració d'aquest web per part de l'usuari que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) o similars.

13. - LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb les legislacions catalana i espanyola, en funció del seu àmbit competencial, sobretot en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador del servei a Espanya, sempre que no hi hagués disposició legal que ho prohïbís.
ÀREA DE CLIENTS
Has oblidat la teva contrasenya?
 
 
CISTELLA
La cistella està buida!
 
 
 
TENS ALGUN DUBTE?
Si tens alguna pregunta a l'hora de fer la comanda, pots contactar amb nosaltres a través de:
670 78 20 83 (Àlex)
646 07 44 02 (Juli)
670 78 20 74 (Anna)
mail@peixostorrent.com
· Inici · Qui som · Per comprar? · Les nostres botigues · Aspectes legals ·