Condicions generals de contractació

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web peixostorrent.com, propietat de Peixos Torrent SL (en endavant el prestador). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

Ha llegit, enten i compren l’aquí exposat.

Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc webpeixostorrent.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és Peixos Torrent, SL., Amb domicili a Emili Joan, 2, 1er 1a 17230 Palamós (Girona) amb CIF B17934316, i amb telèfon d’atenció al client 626326204, i email peixostorrentclients@gmail.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, al full GI – 43078, paràgraf 2556, foli 12.

L’usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador i obligant -lo a mantenir-los actualitzats en tot moment.

Caldrà que l’usuari es registri o s’hagi registrat com a usuari al formulari de subscripció i accepti les presents Condicions Generals de Compra. L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada en el moment d’accés de l’ usuari- client a la pàgina web. En el cas que no estigui d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de Compra, l’usuari- client haurà de “Cancel·lar la subscripció” enviant un missatge per whatsapp al 972662090, no havent de, en aquest cas, realitzar compres.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El procediment de contractació podrà ser realitzat en l’idioma català o castellà.

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, podrà donar-se d’alta a través del lloc web o formulari de subscripció mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un email de contacte i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

L’usuari haurà d’afegir tots els productes que desitgi a la cistella de la compra, podent canviar la quantitat en grams o unitats del producte triat en cada cas, la forma en què es tractarà el producte i la manera en què se li enviarà.

Un cop completada la cistella de la compra haurà d’identificar mitjançant email i contrasenya (si ja està registrat) o mitjançant el registre en el lloc web.

Un cop introduïdes les dades personals, de facturació i d’enviament, es procedirà a la confirmació d’aquests.

Finalment, l’usuari haurà d’acceptar l’import final a pagar i haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta bancària o bizum. Totes les dades de pagament seran processats directament per Bankia (sistema TPV Virtual) i completament al marge de Peixos Torrent. Per tant, Peixos Torrent no realitzarà cap tractament ni accedirà a les dades bancàries del Client.

Un cop el client hagi realitzat el pagament de la comanda, Peixos Torrent, SL, contactarà amb l’usuari- client per confirmar la comanda, havent d’informar sobre qualsevol falta d’existències, canvi en el pes o preu del producte sol·licitat, disposant l’usuari- client d’un termini màxim de 24 hores, per optar entre mantenir la comanda amb les noves condicions ofertes, o bé cancel·lar, i en aquest últim supòsit, Peixos Torrent SL, procediria a tornar l’import pagat mitjançant ingrés en la mateixa targeta bancària utilitzada pel client per formalitzar la comanda inicial, procedint de la mateixa manera, per al cas que el client no respongués en el termini de 24 hores concedit, ja que la manca de resposta per part del client, en el termini fixat, s’interpretarà sempre per Peixos Torrent SL, com un desistiment respecte de la comanda inicialment realitzat.

El termini de lliurament serà el dia que es fa el repartiment a la seva població.

ASSORTIMENT DE PRODUCTES

PEIXOS TORRENT, SL, li ofereix un ampli i variat assortiment de peix fresc perquè des de l’ordinador el client pugui adquirir sense necessitat de desplaçar-se.

PEIXOS TORRENT, SL, li garanteix que un cop realitzada la compra, li serà enviat un whatsapp de confirmació, obligant també a comunicar qualsevol canvi que hi pugui haver en el preu o en la disponibilitat dels productes, en atenció al fet que es tracta de productes frescos, i es poden veure alterats per variacions de pes o altres causes, supòsits en què seria d’aplicació el preu del dia en què es realitzi el cobrament de la comanda, i el client rebutjar la comanda en cas que manca d’existències o modificació del preu del mateix.

No obstant l’anteriorment manifestat, atenent a les característiques del producte i de la comanda, i únicament per al cas que la comanda formalitzat pel client ho sigui en tot o en part de producte sencer (peça de peix sencer), i en atenció a les dificultats per localitzar una peça ajustada al pes sol·licitat pel client, Peixos Torrent, SL, estableix un marge per peça de 200 grs. tant en excés com en defecte, i que el client accepta amb la signatura del present condicionat, i no és necessari efectuar previ avís al client si la peça localitzada es troba dins d’aquest rang de pes.

Per tant i d’acord amb l’anteriorment manifestat, en cas que el client encarregui producte sencer en tot o en part, qualsevol excés o disminució en el pes inicialment sol·licitat, comportarà una regularització del preu inicialment pagat.

Per al cas que el preu inicialment pagat sigui inferior al preu final, per ser la peça localitzada de major dimensió, Peixos Torrent SL, es compromet a avisar el client prèviament, per informar, i serà sempre el client qui finalment accepti o rebutgi el producte i el preu final. El termini de què disposarà el client per exercir el dret d’opció serà d’un màxim de 24 hores. En cas que sigui acceptat, el client procedirà a formalitzar el pagament de la diferència, i en cas que sigui rebutjat li serà retornat l’import inicialment pagat en un termini màxim de 24 hores, a partir del moment en què hagi manifestat de forma fefaent que rebutja les noves condicions de la comanda, o bé en el termini 24 hores següents, a la finalització del termini de 24 hores de què disposa el client per exercir el seu dret d’opció, quan aquest no hagi contestat ni exercit el seu dret d’opció.

Per al cas que el preu inicialment pagat sigui superior al preu final, per ser la peça localitzada de menor dimensió, Peixos Torrent SL, es compromet tornar la diferència respecte de l’import inicialment pagat, que serà efectuada mitjançant ingrés directe a la targeta bancària utilitzada pel client per formalitzar la comanda inicial. En aquest cas Peixos Torrent SL disposarà d’un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció i acceptació del producte per part del client per a realitzar l’esmentada devolució.

PEIXOS TORRENT, SL, l’informa que tots els preus mostrats a la pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

Les imatges que es poden visualitzar a través de la pàgina web, dels productes són mostrades a efectes identificatius i descriptius, podent diferir d’aquells finalment lliurats.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és 626326204 o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic peixostorrentclients@gmail.com. En tot cas s’ha d’indicar en l’assumpte del missatge o la teleoperadora el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

DESPESES DE SERVEI

Els enviaments no tenen cap cost addicional de transport, aquest serà gratuït per al client.