Procediment de lliurament

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Sense perjudici de l’anterior el prestador haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, pel que no podrà imputar responsabilitat en contra del prestador.

En atenció al tipus de producte, la zona de repartiment queda limitada a ciutats d’Espanya.

Peixos Torrent, SL, realitza els seus enviaments als seus clients a través dels seus pròpis vehicles.  El repartiment a domicili es realitza amb una flota de vehicles equipats i refrigerats amb motor de fred perquè els productes arribin en les millors condicions de qualitat a l’adreça de lliurament facilitada pel client.

L’horari per a procedir a efectuar el lliurament del producte serà de 10h a 17h.

PEIXOS TORRENT, SL, no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, PEIXOS TORRENT, SL, no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

PEIXOS TORRENT, SL, compleix amb la que preveu el R.Decret 12/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig viu, fresc, refrigerat o cuit, facilitant la següent informació al client:

Nom comercial de cadascuna de les espècies.

Forma d’extracció o mètode de producció (pesca extractiva, pesca en aigua dolça, criat o aqüicultura, marisqueig).

Zona de captura o cria (mar Mediterrània….)

Forma de presentació i / o tractament (eviscerat, amb cap, sense cap, filetejat, cuit…)

Indicació de ” descongelat ” en el cas que ho fos.

Data de caducitat en el cas que fos descongelat.

Preu per Kg.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

PEIXOS TORRENT, SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. La operacions de pagament on – line es realitzen a través d’un servidor segur.

PEIXOS TORRENT, SL, l’informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat RedSys dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet, pel que pot accedir a la pàgina web http://www.redsys.es, on trobareu tota la informació sobre les mesures de seguretat implantades en el servei de compra en línia.

PEIXOST TORRENT, SL, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades pel client d’acord amb el que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre.

Totes les dades facilitades pels nostres clients, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal custodiat per PEIXOS TORRENT, SL. En compliment del que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, els clients poden en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals enviant una sol licitud expressa a:

Email: peixostorrentclients@gmail.com

Correu postal: C / Emili Joan, 2 1er 1a, Palamós 17230 (Girona)

I d’acord ja consta detallat a l’apartat de ” Política de Privadesa” del present website.

FE D’ERRORS

PEIXOS TORRENT, SL, fa tots els esforços per oferir la informació continguda en el lloc web sense errors tipogràfics ni cap altre tipus. En el cas que en algún moment es produeixi algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l’empresa, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, PEIXOS TORRENT, SL, comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part. En el cas que la informació facilitada per www.peixostorrent.com no es correspongui amb les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

FORÇA MAJOR

Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu i no limitatiu, (I) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (II) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web, (III) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (IV) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables a PEIXOS TORRENT, SL, ni al client, (V) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (VI) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al website per part d’aquests tercers, (VII) incendis, (VIII) inundacions o terratrèmols, (IV) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per PEIXOS TORRENT, SL, l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (XI) accidents, (CIR) conflictes bèl·lics, (XIII) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (XIV bloquejos, (XV) disturbis, o (XVI) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats com a casos de força major